​Algemene Voorwaarden Webrendement en Stapfoto
Liesbeth van Asselt

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 08121296

Versie 1.2

Laatst aangepast op 19 Augustus 2019

​Cursussen en Workshops


1. Inschrijving cursussen en workshops
Het inschrijven voor cursussen en workshops (ook betreffende online cursussen) kan slechts schriftelijk geschieden  via het aanmeldingsformulier op de website. Tegelijk met de  inschrijving verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden (die op de website opgenomen zijn) d.m.v. het aanzetten van een vinkje. Tevens verklaart de deelnemer zich akkoord met opname in het nieuwsbriefbestand (waarvoor hij/zij zich conform AVG ten allen tijde weer af kan melden). De deelnemer verbindt zich bij inschrijving tot betaling van het cursusgeld. 

2. Betaling
De factuur dient voor aanvang van de cursus, workshop of online cursus te zijn betaald. Hiervan kan in overleg worden afgeweken. Bij niet tijdige betaling vervalt het recht op deelname en zijn alle kosten ter verkrijging van voldoening het cursusgeld in en buiten rechte voor rekening van de cursist.

3. Annulering door Stapfoto
3.1
Stapfoto, de Stapfoto Academie en Webrendement behouden zich het recht voor bij onvoldoende deelname, ziekte van de docent of andere onvoorziene omstandigheden, de activiteit niet door te laten gaan. Het cursusgeld wordt dan terugbetaald. Indien mogelijk wordt een alternatief aangeboden.  E.e.a. met uitsluiting van aansprakelijkheid voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet doorgaan van de activiteit.  
3.2
Stapfoto, de Stapfoto Academie en Webrendement behouden zich het recht voor om de cursus of workshop aan te passen indien dit door omstandigheden noodzakelijk is.  

4. Annulering door cursist
Indien een deelnemer na inschrijving afziet van deelname aan een cursus of workshop, dan dient dit zo snel mogelijk gemeld te worden. Bij annulering tot zes weken voor de datum van de activiteit wordt 50% van het cursusgeld gerestitueerd. Bij annulering na die datum wordt geen cursusgeld gerestitueerd. Wel mag natuurlijk iemand anders als vervanger aan de activiteit deelnemen.  

Een cursist kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde activiteit op een andere datum, mits daar nog plaats is. Bij overboeking wordt € 19,50 excl. BTW in rekening gebracht.  

Aanvullingen t.b.v. Online cursus Stapfoto Academie en Webrendement
-Annulering/opzegging van een online cursus is niet mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst. Wel is de online cursist gerechtigd om binnen 7 werkdagen na annulering een andere deelnemer aan te wijzen, tegen betaling van 19,50,= euro administratiekosten. Het staat de Stapfoto Academie vrij om een vervangende deelnemer al dan niet te accepteren.
-Verplaatsing van geplande een op een gesprekken, is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van Stapfoto, de Stapfoto Academie of Webrendement. De melding dient minimaal 24 uur tevoren te worden ingediend via e-mail.
-Gemiste gesprekken kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging (vermindering) van de (betalings)verplichtingen van afnemer.

5. Gebruik van lesmateriaal en -informatie
Lesmateriaal en informatie gegeven tijdens de workshops is wat gebruik betreft strikt gebonden aan en beperkt tot
de persoon aan wie het direct door Stapfoto of de Stapfoto Academie is verstrekt. Het mag niet door of voor anderen
worden gebruikt. Al het lesmateriaal is auteursrechtelijk beschermd en mag onder geen enkele voorwaarde worden gepubliceerd, openbaar worden gemaakt, verspreid of vermenigvuldigd, tenzij expliciete schriftelijke toestemming
hiervoor is verkregen van Stapfoto. Deelnemers aan workshops van Stapfoto of de Stapfoto-academie zijn zonder schriftelijke toestemming niet gerechtigd om workshops te organiseren, promoten of begeleiden met informatie verkregen tijdens de workshop, binnen 5 jaar na het volgen van de workshop.

6. Docent
Stapfoto, de Stapfoto Academie en Webrendement zijn te allen tijde gerechtigd een docent of trainer te vervangen door een andere docent of trainer.

7. Aansprakelijkheid
7.1   Stapfoto, de Stapfoto Academie en Webrendement zijn niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging of anderszins ongewenste handelingen (of hieruit voortvloeiende kosten) met eigendommen die door cursisten in de kantoorruimte van Stapfoto, de Stapfoto Academie en Webrendement of op een fotografielocatie worden geplaatst.  
7.2   Van de deelnemer wordt verwacht dat hij op de hoogte is van de risico’s van deelname aan buitenactiviteiten en dat hij voldoende fit is om aan de buitenactiviteit deel te nemen. Stapfoto, de Stapfoto Academie en Webrendement fungeren uitsluitend als tussenpersoon voor vervoer, speciale activiteiten, etc. en zijn niet aansprakelijk voor vertraging, schade, verlies of verwonding (of daaruit voortvloeiende onkosten) voortvloeiend uit welke oorzaak dan ook gedurende de workshop of tijdens het transport daarheen,  tenzij aan Stapfoto, de Stapfoto Academie of Webrendement opzet of grove schuld kan worden verweten. Is dit laatste het geval, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een kostbaarheden- en reisverzekering.  
7.3  Door inschrijving voor een cursus, workshop of privéles van Stapfoto, de Stapfoto Academie of Webrendement, verklaart de deelnemer akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden en Stapfoto, de Stapfoto Academie en Webrendement te vrijwaarden voor aansprakelijkheid.   

​​Bedrijfsfotografie

1. Algemeen

​1.1

Met het depot van deze algemene voorwaarden bij de KvK te Apeldoorn, zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van Stapfoto komen te vervallen. 

​1.2

Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan:
Opdrachtnemer: De ondernemer die deze voorwaarden hanteert, zijn de de fotograaf in de zin van art. 6:231BW. 
Opdrachtgever: De wederpartij (art 6:231BW) van de zelfstandig ondernemer, of diens rechtsopvolger. 

​1.3

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, mondelinge en schriftelijke overeenkomsten en werkzaamheden van Opdrachtnemer, en op alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien, ook na het beëindigen van de overeenkomst, voor zover niet uit drukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. 

​1.4

Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand. 

​1.5

Indien ten aanzien van een bepaling uit deze voorwaarden een afwijking is overeengekomen, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht. Opdrachtnemer en opdrachtgever treden dan in overleg om de betreffende bepaling te vervangen. 

Ik krijg veel aanvragen voor het dagprogramma, dus ik adviseer je om ruim tevoren contact met me op te nemen. 

2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1

Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht van Opdrachtgever, of doordat een begin met de uitvoering van de opdracht is gemaakt. 

​2.2

Indien opdrachtgever niet binnen 8 dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Stapfoto of Webrendement heeft kenbaar gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de opdracht juist en volledig weer te geven. 

​2.3

Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen. Een aanbod blijft, tenzij anders vermeld, 6 weken geldig. 

2.4

Indien een offerte niet wordt aanvaard, houden Stapfoto en Webrendement zich het recht voor gemaakte kosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen. 

​2.5

Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren. 

3. Prijs

3.1

Opdrachtnemer is gerechtigd om na mededeling de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogendeomstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding. 

3.2

In de prijs zijn niet begrepen BTW, reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige te maken kosten als verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. 

3.3

Samengestelde prijsopgaven verplichten Stapfoto, de Stapfoto-Academie en Webrendement niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

4. Adviezen

4.1

Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Opdrachtnemer welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht. 

4.2

Adviezen, al dan niet op verzoek van opdrachtgever gegeven, worden door Stapfoto naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen. 

5. Intellectuele eigendom

5.1

Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle (auteurs)rechten op door haar gemaakte foto’s, plannen, documenten, en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever. 

5.2

Bij openbaarmaking van fotografisch werk dient Opdrachtgever een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotograaf te doen toekomen. Bij gebruik op internet draagt opdrachtgever er zorg voor dat de foto niet groter is dan 800 x 600 pixels.

5.3

Toestemming voor gebruik van foto’s wordt uitsluitend schriftelijk verleend in de vorm van een licentie. Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, conform het doel, de oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst hebben bedoeld. Exclusieve exploitatie moet schriftelijk worden overeengekomen. Het is niet toegestaan om het exploitatierecht over te dragen en/of sublicenties te verstrekken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.

5.4

Elk gebruik van het fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. De fotograaf komt dan een vergoeding toe van tenminste driemaal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder het recht op vergoeding van geleden schade te verliezen (daaronder begrepen de vergoeding van alle directe en indirecte schade en kosten voor gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures).

5.5

Tenzij anders overeengekomen dient de naam van de fotograaf duidelijk bij een gebruikte foto te worden vermeld of met een verwijzing naar de foto in de publicatie te worden opgenomen. De wederpartij neemt bij verveelvoudiging en openbaarmaking te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf in acht, conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw. Bij niet nakoming komt de fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van het gebruikelijke tarief en vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

5.6

De in het lid 5.1 genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij Opdrachtgever, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.

5.7

Bij overtreding van bovenstaande bepalingen is opdrachtgever een direct opeisbare boete van 5000,00 euro per overtreding aan Opdrachtnemer verschuldigd.

5.8

5.9

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Opdrachtnemer heeft met inachtneming van de AVG en de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid de foto’s te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.

6. Betalingsvoorwaarden

6.1

Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen twee weken na (deel)factuurdatum.

6.2

Geen enkel gebruik van fotografisch werk op welke wijze ook is toegestaan, zolang de wederpartij de openstaande factuur niet heeft voldaan.

6.3

Indien de opdracht voor twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze (rechts)personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

6.4

Een klacht t.a.v. bepaalde werkzaamheden of tegen de hoogte van de declaratie, schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever t.a.v. die of andere werkzaamheden niet op.

6.5

Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is de wederpartij verplicht op verzoek van Opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien de wederpartij hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij direct in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Opdrachtnemer heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op de wederpartij te verhalen

6.6

Het recht van de wederpartij om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is;
c. de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
d. de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

6.7

Boeterente: bij zakelijke transacties is de wederpartij boeterente verschuldigd vanaf dertig dagen nadat de factuur is ontvangen. Bij betalingsachterstand treedt de boeterente van rechtswege in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.

6.8

De boeterente bedraagt 7% plus de rente van de Europese Centrale Bank (zie www.dnb.nl).

6.9

Voor transacties met consumenten geldt de wettelijke rente welke is vastgesteld door de Nederlandse overheid, vermeerderd met 2% van het factuurbedrag.

6.10

Indien de wederpartij in verzuim is, of op andere wijze is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de fotograaf heeft moeten maken ter verkrijging in en buiten rechte voor rekening van de wederpartij. Deze kosten bedragen minimaal 250,00 euro en worden vervolgens als volgt berekend:
over de eerste € 3.000 15%
over het meerdere tot € 6.000 10%
over het meerdere tot € 15.000 8%
over het meerdere tot € 60.000 5%
over het meerdere vanaf € 60.000 3%

6.11

Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door de wederpartij verschuldigd.

6.12

Een door de wederpartij aan Stapfoto, de Stapfoto Academie of Webrendement gedane betaling geschiedt allereerst ter voldoening van rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande vordering, tenzij door de wederpartij uitdrukkelijk is aangegeven ter voldoening waarvan de betaling strekt

6.11

Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van de wederpartij.

7. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

7.1

Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

7.2

Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

8. Wijzigingen in de opdracht

8.1

Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

8.2

Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid. Zo zal opdrachtnemer er bijvoorbeeld zonder tegenbericht van uit gaan dat alle noodzakelijke maatregelen zijn getroffen om gehuurde foto’s goed te kunnen monteren. Indien opdrachtnemer zelf voorzieningen moet treffen i.v.m. montage, zullen deze als meerwerk in rekening worden gebracht.

8.3

Voor geoffreerde uren wordt een marge van + 10% of – 10% aangehouden. Mocht blijken dat voor een opdracht meer of minder uren nodig zijn dan geoffreerd, en is het verschil groter dan 10%, dan wordt een schriftelijke overeenkomst gesloten voor dit meer- of minderwerk.

8.4

Indien in de overeenkomst een termijn is overeengekomen, is dit nimmer een fatale termijn. 

9.  Diensten van derden

9.1

Voor sommige diensten is opdrachtnemer afhankelijk van diensten van derden, bijvoorbeeld bij inhuur van trainers en/of trainingslocaties. Opdrachtnemer is in dat geval niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, veroorzaakt door diensten van deze derde partijen. Onderhavige algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op deze derden.

10. Ontbinding

10.1

Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

10.2

Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

10.3

Opdrachtnemer is in het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever ontstaan door deze ontbinding.

10.4

Opdrachtnemer kan de overeenkomst beëindigen indien de werksituatie van dien aard is dat het voortzetten van de werkzaamheden verhinderd wordt of niet verantwoord is, of wanneer de eer en goede naam van opdrachtnemer gevaar loopt bij continuering van de werkzaamheden.

10.5

Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Opdrachtnemer zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

10.6

Het intrekken van een opdracht door de opdrachtgever dient schriftelijk middels een aangetekend schrijven plaats te vinden. De opzegtermijn bedraagt drie maanden. Voor opdrachten met een duur korter dan een half jaar, bedraagt de opzegtermijn een maand. De opdrachtgever is gehouden reeds door Opdrachtnemer gemaakte kosten en bestede uren te vergoeden, ongeacht de reden van ontbinding, overmacht aan de zijde van opdrachtgever inbegrepen.

10.7

Bij annulering voor aanvang van de opdracht is Opdrachtnemer gerechtigd een winstdervingvergoeding in rekening te brengen.

11. Reclames, klachten

11.1

Reclames en klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 48 uur na constatering, ofwel- bij niet zichtbare gebreken- binnen 48 uur nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

11.2

Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat Opdrachtnemer op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van 1 jaar na het afsluiten van de opdracht waarop zij betrekking hebben.

12. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

12.1

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt opdrachtgever tijdig en juist alle documenten en gegevens die nodig zijn. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van opdrachtnemer betrokken (zullen) zijn. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en medewerkers niet tijdig aanwezig zijn, heeft Stapfoto het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende winstderving en kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen. Wanneer opdrachtnemer daarom verzoekt, verschaft opdrachtgever op zijn locatie kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en gebruik van ITfaciliteiten.

13. Aansprakelijkheid

13.1

De resultaten van de toepassing en het gebruik van de door Opdrachtnemer verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten haar invloed vallen. Ofschoon de opdracht door Opdrachtnemer naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan zij derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verstrekte adviezen. Er is sprake van een zogenaamde “inspanningsverplichting".

13.2

Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet en/of grove nalatigheid van de zijde van de Opdrachtnemer. De aansprakelijkheid voor hierdoor ontstane schade wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van die betreffende opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten met een langere looptijd dan drie maanden, geldt verder de beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 10.000,00.

13.3

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook doordat Opdrachtnemer uitging van door opdrachtgever verstrekte onjuiste/onvolledige informatie, tenzij die onjuistheid/onvolledigheid Opdrachtnemer bekend was.

13.4

De elektronische datadragers waarmee Opdrachtnemer werkt, worden continu gecontroleerd op virussen, wormen en trojans. Er ontstaan echter steeds nieuwe bedreigingen die het beveiligingssysteem (nog) niet kan detecteren en die zich op de informatiedragers kunnen hebben genesteld. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van bedoelde virussen.

13.5

Opdrachtgever stelt zich garant voor de continue controle op de aan Opdrachtnemer verstrekte elektronische informatiedragers, software, etc. op virussen, defecten, etc.

13.6

Alleen de door Opdrachtgever geleden schade waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, komt voor vergoeding in aanmerking. Daarbij worden de volgende beperkingen in acht genomen:
a. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
b. Voor schade veroorzaakt door derden is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

13.7

Opdrachtnemer verplicht zich de door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden als goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal, breuk, etc. Verder is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden of gegevensdragers tijdens vervoer of verzending per post of ander medium. Beelddragers en digitale bestanden zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Opdrachtgever.

14. Geheimhouding

14.1

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst van elkaar of uit andere bron te weten zijn gekomen, tenzij zij krachtens wetgeving verplicht zijn nadere informatie te verstrekken.

15. Toepasselijk recht en forumkeuze

15.1

Op de overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

15.2

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bevoegd kennis te nemen van geschillen.

Contact

Webrendement
Liesbeth van Asselt
Dellenparkweg 6
8161 AP Epe


06-13162430
info at webrendement.nl

Wil je geen tips over online marketing meer missen?
Meld je dan nu aan!

Facebook icoon
Facebook icoon
Linkedin icoon
Linkedin icoon

© 2016-2020 Webrendement